Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN 

ZUGOE sprl - Acacia Decors

Lakensestraat 79 - 1000 Brussel

Acaciadecors@gmail.com 

+32 476 34 17 96 

BTW BE0842.020.871Artikel 1 : Algemene bepalingen

De e-commerce website van ZUGOE, een Bvba met maatschappelijke zetel te Lakensestraat 79 te 1000 Brussel, BTW BE 0841.020.871, (hierna 'Acacia Decors') biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Acacia Decors moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Acacia Decors aanvaard zijn.Artikel 2 : Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. Enkel de opgegeven prijs bij afhandeling van de aankoop en bij afronden van de bestelling op de webshop is de geldende prijs. Voor speciale op maat bestellingen, zal een offerte worden gemaakt. Acacia Decors mag zijn prijzen ten alle tijden aanpassen.

Leveringskosten via Bpost variëren tussen de 4 € en de 20 € naargelang totaal gewicht en bestemming. 

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Acacia Decors niet. Acacia Decors is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Acacia Decors is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten. Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met Acacia Decors via contact formulier, e-mail of telefonisch. 

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Acacia Decors. Acacia Decors kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.Artikel 4: Online aankopen

De klant kan enkel bestellen via de webshop, door zich klant te maken. De klant zal de artikels in zijn winkelwagen toevoegen, en bij voltooiïng van zijn bestelling zal de klant de leverwijze aanduiden. Bij bevestiging van de bestelling krijgt de klant een betalingsaanvraag. 

Iedere bestelling moet eerst worden voldaan alvorens wij tot levering overgaan. 

Voor speciale bestellingen op maat, zal een apart artikel onder de rubriek "DIVERSEN" worden gemaakt op naam van de klant, waardoor de klant de bovenstaande procedure kan doorlopen. 

De factuur wordt naar de klant verzonden bij afhandeling van de bestelling.

De Klant kan betalen via overschrijving op rekeningnummer BE56 7512 0797 2888

Acacia Decors is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen of niet vooraf betaling waarbij de Klant betrokken is. 

IEDERE SPECIAAL OP MAAT TE VERVAARDIGEN BESTELLING MOET VOORAF WORDEN VOLDAAN BIJ ONTVANGST VAN DE FACTUUR. Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Levering gebeurd via BPOST. 

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in Europa en wereldwijd. 

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Acacia Decors. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de Acacia Decors was geboden. 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Acacia Decors. De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Acacia Decors te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen. 

Artikel 7: Herroepingsrecht 

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Acacia Decors. 

Indien het herroepingsrecht van toepassing is (Niet voor speciaal op maat gemaakte bestellingen): 

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 5 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag : 

"van het plaatsen van de bestelling, waarna ook betaling verplicht wordt." 

"waarop de Klant het goed fysiek in bezit krijgt."

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Acacia Decors via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. 

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Acacia Decors heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Acacia Decors.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. 

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Acacia Decors zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, kunnen worden teruggenomen. 

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Acacia Decors alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Acacia Decors de goederen heeft ontvangen.

Acacia Decors betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. 

Indien het herroepingsrecht niet van toepassing is, vermelden waarom op basis van de volgende categorieën: De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor: speciaal op maat vervaardigde en geborduurde artikels. Artikel 8: Garantie Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. 

Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. 

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de Acacia Decors en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Acacia Decors. Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Acacia Decors zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 14 dagen na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 1 maand volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 9: Klantendienst 

De klantendienst van Acacia Decors is bereikbaar op het telefoonnummer +32 476.34.17.96, via e-mail op acaciadecors@gmail.com. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden. 

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling 

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Acacia Decors beschikt, is de Klant in geval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. 

Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. 

Onverminderd het voorgaande behoudt Acacia Decors zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen. Artikel 11: Privacy 

De verantwoordelijke voor de verwerking, Acacia Decors respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden - indien de klant dit heeft aangeduid bij aanmaken van zijn profiel. 

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. 

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. 

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Acacia Decors heeft dus geen toegang tot uw paswoord. 

Acacia Decors houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op Acaciadecors@gmail.com. Artikel 12: Gebruik van cookies 

Tijdens een bezoek aan de site worden GEEN 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. 

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden cookies van Facebook of Google Analytics. U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. 

Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking 

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Acacia Decors om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten. Artikel 14: Wijziging voorwaarden 

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Acacia Decors. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen. Acacia Decors heeft het Reglement van het UNIZO e-commerce label onderschreven. Een kopie van dit Reglement en de toegang tot de klachtenprocedure van UNIZO is beschikbaar via http://www.unizo.be/ecommercelabel/.


Artikel 16: Toepasselijk recht 


Geschillen Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/). 

Uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel zullen bevoegd zijn.

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »